Інтерактивна модельна навчальна програма

Клацаючи на темах модельних навчальних програм, можна побачити результати навчання, які в цих темах досягаються.
І навпаки, клацаючи на результатах навчання Державного стандарту, можна побачити теми, в яких досягаються ці результати.
До кожної теми показано пропонований зміст навчального матеріалу, на основі якого можна досягнути цих результатів навчання, а також наведено види діяльності, які можна виконувати на уроках для того, щоб досягнути цих результатів.
Також можна побачити кількість умінь різних груп у кожній із тем (або кількох тем), для того щоб здійснити оцінювання (отримати копію аркуша оцінювання ).
Модельна навчальна програма 5-6 клас, авт. О.Пасічник, Л.Чернікова Модельна навчальна програма 7-9 клас, авт. О.Пасічник, Л.Козак, А.Ворожбит
Формування груп умінь у вибраних темах
Пропонований зміст та навчальні діяльності
Групи вмінь у Державному стандарті
5-6 клас
ІФО1. Робота з інформацією, даними, моделями ІФО2. Створення інформаційних продуктів ІФО3. Робота у цифровому середовищі ІФО4. Безпечна та відповідальна робота з інформаційними технологіями
0 0 0 0
7-9 клас
ІФО1. Робота з інформацією, даними, моделями ІФО2. Створення інформаційних продуктів ІФО3. Робота у цифровому середовищі ІФО4. Безпечна та відповідальна робота з інформаційними технологіями
0 0 0 0

Пропонований зміст та навчальні діяльності

Пропонований зміст Види навчальної діяльності

Державний стандарт базової середньої освіти (Додаток 14 - Інформатична освітня галузь)

Загальні результати навчання 5-6 клас 7-9 клас
Конкретні результати Орієнтири для оцінювання Конкретні результати Орієнтири для оцінювання

ІФО1. Робота з інформацією, даними, моделями

Досліджує і оцінює вплив інформаційних технологій на своє життя, навколишній світ і розвиток [ІФО 1.1]
пояснює призначення і використовує цифрові пристрої і технології для здійснення інформаційних процесів у повсякденному житті та навчальній діяльності [6 ІФО 1.1.1]
обирає цифрові пристрої та/чи інформаційні технології для розв'язання задачі [6 ІФО 1.1.2]
висловлює міркування щодо сучасних інформаційних технологій і їх місця в суспільстві [6 ІФО 1.1.3]
розрізняє та пояснює інформаційні процеси в навколишньому середовищі в контексті розв’язання конкретних задач [6 ІФО 1.1.1-1]
розпізнає життєві, навчальні проблеми, для розв’язання яких можна застосувати цифрові технології [6 ІФО 1.1.1-2]
описує призначення та застосування цифрових пристроїв і технологій для здійснення інформаційних процесів з використанням відповідної термінології [6 ІФО 1.1.2-1]
пояснює вибір та використовує цифрові пристрої і технології для розв’язання конкретних задач [6 ІФО 1.1.2-2]
наводить приклади поширення цифрових інновацій у громаді, суспільстві, застосування їх для навчання, комунікації і творчості [6 ІФО 1.1.3-1]
описує та оцінює позитивний і негативний вплив інформаційних технологій на власне життя і суспільство [6 ІФО 1.1.3-2]
розпізнає та формулює задачі з різних предметних галузей і життєвих ситуацій, для розв’язання яких доцільно використовувати засоби інформаційних технологій [9 ІФО 1.1.1]
оцінює доцільність використання цифрових пристроїв та/чи інформаційних технологій для розв’язання проблем, спілкування, власного розвитку і навчання [9 ІФО 1.1.2]
оцінює роль інформаційних технологій для розвитку науки і суспільства [9 ІФО 1.1.3]
називає широкий спектр професій і галузей, зокрема міждисциплінарних, у яких використовуються цифрові технології [9 ІФО 1.1.1-1]
наводить приклади використання базових понять інформатики в різних предметних галузях, у житті громади, суспільства [9 ІФО 1.1.1-2]
генерує ідеї, пояснює їх цінність, експериментує з різними технологіями, розглядає альтернативні рішення за допомогою доступних цифрових ресурсів у різних предметних галузях для навчання і дозвілля [9 ІФО 1.1.1-3]
оцінює власний досвід інформаційної взаємодії, самовираження через цифрові технології, вплив власної цифрової діяльності на інших осіб [9 ІФО 1.1.2-1]
аргументує вибір доцільних цифрових пристроїв та/чи інформаційних технологій для розв’язання задач різних галузей [9 ІФО 1.1.2-2]
описує, як інформаційні технології сприяють чи перешкоджають новим формам досвіду, самовираженню, спілкуванню і співпраці [9 ІФО 1.1.2-3]
описує наслідки масштабного збирання та аналізу персональних даних засобами цифрових технологій [9 ІФО 1.1.3-1]
висловлює та аргументує власну думку щодо поширення цифрових інновацій і впливу інформаційних технологій на власний розвиток, розвиток науки і суспільства [9 ІФО 1.1.3-2]
обговорює історичні зміни інформаційних технологій та їх вплив на освіту, виробництво, суспільство, культуру з плином часу [9 ІФО 1.1.3-3]
Знаходить, збирає, зберігає, представляє, перетворює, структурує, аналізує і узагальнює дані різних типів [ІФО 1.2]
визначає потребу в отриманні даних, шукає, збирає і зберігає дані, застосовуючи різні пристрої, технології і способи [6 ІФО 1.2.1]
аналізує дані для підтвердження чи спростування тверджень [6 ІФО 1.2.2]
обирає спосіб структурування і візуалізації зібраних чи отриманих даних з використанням різних видів інфографіки [6 ІФО 1.2.3]
визначає формат і обсяг даних, потрібних для розв’язання задачі, підтвердження чи спростування тверджень [6 ІФО 1.2.1-1]
обирає та застосовує цифрові інструменти для збирання чи отримання даних [6 ІФО 1.2.1-2]
розпізнає дані різних типів і наводить їх приклади [6 ІФО 1.2.1-3]
зберігає результати пошуку або власної роботи на зовнішніх носіях або мережних/хмарних ресурсах [6 ІФО 1.2.1-4]
обирає ключові слова і методи пошуку, формулює різні типи запитань та/або запитів для пошуку потрібної інформації та/чи файлів на носіях [6 ІФО 1.2.2-1]
визначає прості закономірності на підставі аналізу набору даних [6 ІФО 1.2.2-2]
створює / обирає і подає набори даних для перевірки чи доведення тверджень [6 ІФО 1.2.2-3]
представляє дані, створюючи таблиці, схеми, діаграми тощо, з виконанням необхідних проміжних перетворень [6 ІФО 1.2.3-1]
пояснює схеми і діаграми систем реального і віртуального світу [6 ІФО 1.2.3-2]
пояснює інформаційні процеси, які виконуються під час розв’язання задачі за допомогою цифрових технологій та обчислювальних методів [9 ІФО 1.2.1]
оцінює доцільність і надійність даних різних типів і джерел їх отримання, використовує ці дані для розв’язання життєвих задач [9 ІФО 1.2.2]
застосовує різні стратегії пошуку, збору, передавання і зберігання інформації [9 ІФО 1.2.3]
пояснює сутність кодування і виконує його відповідно до окреслених правил [9 ІФО 1.2.4]
обґрунтовано обирає спосіб візуального представлення даних і систем реального та віртуального світу [9 ІФО 1.2.5]
розпізнає інформаційні процеси в навчальних чи життєвих задачах, пояснює їх сутність [9 ІФО 1.2.1-1]
будує схему послідовності виконання процесів і взаємодій в інформаційній системі [9 ІФО 1.2.1-2]
добирає ресурси і технології для здійснення інформаційних процесів [9 ІФО 1.2.1-3]
розпізнає належність даних до певного типу на підставі спільних властивостей і методів опрацювання [9 ІФО 1.2.2-1]
пристосовує ключові слова і прості стратегії пошуку, зокрема розширеного, для пошуку відповідної інформації [9 ІФО 1.2.3-1]
пропонує джерела отримання додаткової інформації для розв’язання життєвої/ навчальної проблеми [9 ІФО 1.2.3-2]
зберігає попередні результати пошуку з використанням гіперпосилань чи закладок на сайт [9 ІФО 1.2.3-3]
створює анотовані списки інформаційних джерел [9 ІФО 1.2.3-4]
застосовує базові прийоми збирання наборів даних різних обсягів і типів [9 ІФО 1.2.3-5]
пояснює сутність методу кодування [9 ІФО 1.2.4-1]
виконує кодування даних різних типів згідно з окресленими правилами[9 ІФО 1.2.4-2]
пояснює принципи представлення та опрацювання даних різних типів (числа, текст, звуки, зображення) у двійковому та інших видах кодування [9 ІФО 1.2.4-3]
обґрунтовано вибирає формат даних для збереження об’єктів різних типів, враховуючи можливість втрати даних [9 ІФО 1.2.4-4]
візуально представляє дані, обґрунтовує вибраний спосіб і реалізовує його за допомогою цифрових технологій для систем реального та віртуального світу [9 ІФО 1.2.5-1]
складає повідомлення на основі візуального представлення даних [9 ІФО 1.2.5-2]
Будує інформаційні моделі об'єктів, явищ і процесів [ІФО 1.3]
обирає істотні властивості об'єктів і їх значення, необхідні для представлення цих об'єктів у контексті розв'язання життєвої/навчальної проблеми [6 ІФО 1.3.1]
використовує готові чи створені моделі для дослідження, експериментує з ними [6 ІФО 1.3.2]
оцінює істотність/ важливість/ необхідність/ адекватність інформації в контексті розв’язання життєвої/навчальної проблеми [6 ІФО 1.3.1-1]
обирає властивості об’єктів, що є істотними для розв’язання задачі, і визначає їх допустимі значення [6 ІФО 1.3.1-2]
пояснює прості причинно-наслідкові зв’язки в готовій моделі, використовуючи шаблон “якщо, то”, “що треба зробити, щоб” [6 ІФО 1.3.1-3]
планує і реалізує експеримент з готовими чи створеними моделями для підтвердження чи спростування гіпотези [6 ІФО 1.3.2-1]
робить висновки, наскільки отримані результати експерименту з моделлю відповідають гіпотезі/прогнозу [6 ІФО 1.3.2-2]
будує і використовує інформаційні моделі об’єктів, явищ і процесів для розв’язання проблем реального та віртуального світу [9 ІФО 1.3.1]
обґрунтовує висновки, визначає ризики і прогнозує наслідки можливих рішень, прийнятих на основі інформаційних моделей [9 ІФО 1.3.2]
визначає проблеми, які можна розв’язати за допомогою моделювання і симуляції [9 ІФО 1.3.1-1]
формулює гіпотези щодо розв’язання проблеми з використанням інформаційних технологій [9 ІФО 1.3.1-2]
створює і розглядає набори даних для перевірки, підтвердження чи спростування твердження/гіпотези [9 ІФО 1.3.1-3]
визначає об’єкти, їх властивості, значення властивостей у заданій предметній галузі та зв’язки між ними [9 ІФО 1.3.1-4]
будує, тестує, змінює інформаційну модель для підтвердження/ спростування гіпотези, дослідження систем реального світу [9 ІФО 1.3.1-5]
пояснює обмеженість моделей порівняно з реальними об’єктами чи системами [9 ІФО 1.3.1-6]
розрізняє залежні і незалежні події, що змінюють стан інформаційної моделі [9 ІФО 1.3.1-7]
визначає причинно-наслідкові зв’язки в готовій моделі, а також способи їх підтвердження [9 ІФО 1.3.2-1]
прогнозує результати/ризики зміни стану моделі внаслідок зміни значень властивостей і робить висновки, наскільки отримані результати експерименту з моделлю відповідають гіпотезі/прогнозу [9 ІФО 1.3.2-2]
пропонує варіанти розв’язання проблем реального і віртуального світу на основі комп’ютерного моделювання[9 ІФО 1.3.2-3]
Критично оцінює інформацію, отриману з різних джерел [ІФО 1.4]
пояснює вплив джерел інформації на формування власних поглядів та інших точок зору [6 ІФО 1.4.1]
будує власні судження про медіатексти, визначаючи достовірність інформації та надійність джерел [6 ІФО 1.4.2]
розпізнає факти і судження в інформаційних джерелах [6 ІФО 1.4.1-1]
порівнює інформацію з різних джерел за наданими критеріями [6 ІФО 1.4.1-2]
наводить аргументи щодо надійності джерел і достовірності інформації в медіатекстах [6 ІФО 1.4.2-1]
використовує запропоновані ресурси для перевірки сумнівної інформації і надійності джерел [6 ІФО 1.4.2-2]
аргументує та обстоює власну позицію, використовуючи різноманітні ресурси, порівнює альтернативні погляди з кількох інформаційних джерел [9 ІФО 1.4.1]
аргументовано доводить/спростовує автентичність медіа (зображень, відео, аудіо тощо) [9 ІФО 1.4.2]
оцінює роль і розпізнає техніку маніпуляцій і пропаганди в медіатекстах [9 ІФО 1.4.3]
використовує запропоновані та самостійно шукає додаткові ресурси для перевірки сумнівної інформації [9 ІФО 1.4.1-1]
користується наданими і пропонує свої критерії щодо оцінювання надійності інформаційних джерел [9 ІФО 1.4.1-2]
розпізнає сильні і слабкі аргументи щодо оцінювання джерел і даних в альтернативних поглядах [9 ІФО 1.4.1-3]
використовує факти та неявні докази під час формування власних висновків на основі аналізу медіатекстів [9 ІФО 1.4.1-4]
підтверджує/спростовує факт редагування фото, зображень, аудіо, відео тощо за допомогою цифрових інструментів і технологій [9 ІФО 1.4.2-1]
описує вплив та ризики використання ненадійної чи спотвореної інформації на прийняття рішень чи емоційний стан адресатів [9 ІФО 1.4.3-1]
називає кілька маніпулятивних прийомів і поширених технік пропаганди, здійснюваних засобами цифрових технологій [9 ІФО 1.4.3-2]
розрізняє маніпулятивні техніки і пропаганду в медіатекстах та інформаційних повідомленнях [9 ІФО 1.4.3-3]
розпізнає хибні та упереджені твердження в інформаційних повідомленнях [9 ІФО 1.4.3-4]

ІФО2. Створення інформаційних продуктів

Розробляє і реалізовує алгоритми [ІФО 2.1]
розробляє алгоритми, поєднуючи базові структури, для розв'язання задач [6 ІФО 2.1.1]
корегує алгоритм за потреби [6 ІФО 2.1.2]
складає лінійні, розгалужені та циклічні алгоритми для розв’язання задач [6 ІФО 2.1.1-1]
представляє алгоритм одним чи кількома способами [6 ІФО 2.1.1-2]
поєднує базові структури для розв’язання задачі [6 ІФО 2.1.1-3]
пропонує способи перевірки коректності алгоритму та використовує їх [6 ІФО 2.1.1-4]
знаходить, пояснює і пропонує варіанти виправлення простих логічних помилок [6 ІФО 2.1.2-1]
робить висновок щодо відповідності алгоритму для розв’язання задачі [6 ІФО 2.1.2-2]
розробляє алгоритми із вкладеними структурами і даними різних типів [9 ІФО 2.1.1]
аргументує ефективність алгоритму для опрацювання наборів та структур даних [9 ІФО 2.1.2]
формулює і виконує основні етапи алгоритмічного розв’язування задачі [9 ІФО 2.1.1-1]
пояснює операції з даними різних типів, зокрема логічними та рядковими, і використовує їх в алгоритмах [9 ІФО 2.1.1-2]
створює алгоритми з вкладеними структурами та ітеративними обчисленнями, аргументує їх вибір [9 ІФО 2.1.1-3]
пояснює основні алгоритми пошуку і сортування [9 ІФО 2.1.1-4]
прогнозує вплив зміни алгоритму, наборів вхідних даних на результат роботи алгоритму [9 ІФО 2.1.2-1]
добирає набори даних для перевірки правильності роботи алгоритму [9 ІФО 2.1.2-2]
порівнює альтернативні алгоритми розв’язання однієї задачі за різними ознаками [9 ІФО 2.1.2-3]
Створює і налагоджує програмні проекти [ІФО 2.2]
складає і налагоджує програмні проекти для розв'язання задач/проблем і творчого самовираження [6 ІФО 2.2.1]
виявляє наполегливість, коли стикається з помилками і проблемами під час роботи над проектом [6 ІФО 2.2.2]
наводить приклади виконавців і команд, які вони виконують [6 ІФО 2.2.1-1]
створює і виконує програмний проект у середовищі програмування (візуальне, блокове або інше) [6 ІФО 2.2.1-2]
проводить перевірку роботи програмного проекту на заданих прикладах і робить висновки щодо коректності його роботи [6 ІФО 2.2.1-3]
пропонує власні способи перевірки правильності роботи проекту [6 ІФО 2.2.1-4]
розпізнає типові помилки, які виникають під час запуску програмного проекту, і пропонує способи їх усунення [6 ІФО 2.2.2-1]
докладає зусиль і виявляє гнучкість, використовуючи доступні ресурси і стратегії для подолання перешкод і розв’язання проблем під час реалізації програмних проектів [6 ІФО 2.2.2-2]
прогнозує зміну результату роботи проекту внаслідок внесення змін до нього [6 ІФО 2.2.2-3]
налагоджує роботу проєкту на підставі аналізу результатів його виконання і відгуків користувачів [9 ІФО 2.2.1]
справляється з викликами, усуває помилки і використовує їх як можливість для вдосконалення проєкту чи власного розвитку [9 ІФО 2.2.2]
індивідуально і в групі розробляє програми, що містять команди з вкладеними структурами і даними різних типів [9 ІФО 2.2.1-1]
розробляє та реалізує програмні проєкти, які обробляють події [9 ІФО 2.2.1-2]
використовує відповідні інструменти для самостійного налагодження програми [9 ІФО 2.2.1-3]
використовує ітеративний підхід до розробки програмного продукту (визначає проблему, генерує ідеї, розробляє, тестує і покращує рішення) для розв’язання задач [9 ІФО 2.2.1-4]
створює, вдосконалює чи змінює вже створені програми для додавання нових можливостей, використання різних форм взаємодії з користувачем, враховуючи ризики [9 ІФО 2.2.1-5]
створює набори тестових даних та оцінює результат з погляду відповідності поставленій задачі [9 ІФО 2.2.2-1]
розрізняє синтаксичні, логічні помилки і помилки часу виконання, пропонує способи їх виправлення [9 ІФО 2.2.2-2]
сприяє отриманню та використанню відгуків користувачів для розробки і покращення програми [9 ІФО 2.2.2-3]
виявляє наполегливість, адаптивність, ініціативність, відкритість до творчого експериментування під час розробки програмних проєктів [9 ІФО 2.2.2-4]
Розробляє модульні проекти [ІФО 2.3]
розділяє задачу на підзадачі та розв'язує їх, комбінуючи проект із блоків команд [6 ІФО 2.3.1]
складає список підзадач для розв’язання великої або складної задачі [6 ІФО 2.3.1-1]
визначає функціонал окремих частин проекту [6 ІФО 2.3.1-2]
складає проект з розв’язання окремих підзадач [6 ІФО 2.3.1-3]
узгоджує взаємодію окремих підзадач у модульному проекті [6 ІФО 2.3.1-4]
пояснює цінність декомпозиції і модульної технології для розв’язання комплексних проблем [9 ІФО 2.3.1]
створює складені програми, узгоджуючи взаємодію їх функціональних частин [9 ІФО 2.3.2]
розуміє переваги використання функцій як абстрактного розв’язання задач певного типу [9 ІФО 2.3.3]
планує діяльність проєктної групи для створення модульного проєкту [9 ІФО 2.3.1-1]
виділяє в комплексних проблемах прості складові частини і визначає їх взаємодію [9 ІФО 2.3.1-2]
розробляє рішення для окремих частин проєкту у вигляді процедур чи функцій [9 ІФО 2.3.2-1]
використовує в проєкті бібліотеки чи інші раніше створені програмні модулі, зокрема для розв’язання нових чи подібних задач [9 ІФО 2.3.3-1]
Створює та опрацьовує інформаційні продукти з використанням даних різних типів [ІФО 2.4]
оцінює власні можливості і доступні ресурси для створення інформаційних продуктів з метою розв'язання життєвих/навчальних проблем [6 ІФО 2.4.1]
пояснює вибір програмних засобів для опрацювання даних різних типів (принаймні трьох) і створення відповідних інформаційних продуктів [6 ІФО 2.4.2]
створює інформаційні продукти та оцінює їх якість за вказаними критеріями [6 ІФО 2.4.3]
розпізнає та реалізовує можливості для створення інформаційних продуктів у контексті розв’язання життєвої/навчальної проблеми [6 ІФО 2.4.1-1]
наводить приклади різних програмних засобів для опрацювання даних, порівнює їх за наданими критеріями і пояснює вибір потрібних [6 ІФО 2.4.2-1]
використовує дані різних типів (принаймні трьох з наведених: текстові, графічні, числові, мультимедійні) для створення інформаційних продуктів [6 ІФО 2.4.2-2]
створює, редагує та форматує об’єкти текстового документа, готуючи його до друку [6 ІФО 2.4.3-1]
обирає і застосовує засоби для побудови малюнка в одному з графічних редакторів [6 ІФО 2.4.3-2]
використовує програмне забезпечення для простих розрахунків і візуалізації результатів [6 ІФО 2.4.3-3]
створює мультимедійні презентації [6 ІФО 2.4.3-4]
дотримується критеріїв оформлення і якості інформаційних продуктів [6 ІФО 2.4.3-5]
описує власну діяльність і набутий досвід під час створення інформаційного продукту [6 ІФО 2.4.3-6]
експериментує з ідеями та ресурсами, рішеннями і технологіями під час створення інформаційних продуктів, їх удосконалення для самовираження, вирішення навчальних і життєвих проблем, створення цінностей чи впливу на спільноту [9 ІФО 2.4.1]
аналізує можливості програмних засобів та обґрунтовує їх вибір для створення інформаційних продуктів різних типів (числових, текстових, гіпертекстових, графічних, відео, аудіо, презентаційних тощо) [9 ІФО 2.4.2]
створює інформаційні продукти та інтегрує їх компоненти, працюючи індивідуально або у співпраці з іншими, аргументовано пропонує власні критерії оцінювання якості цих продуктів [9 ІФО 2.4.3]
обирає та комбінує ряд текстів, зображень, звуків, анімацій, відео тощо для проєктування, розробки, публікації та представлення інформаційних продуктів і виконання творчих і навчальних проєктів [9 ІФО 2.4.1-1]
аналізує можливості програмних засобів для створення інформаційних продуктів для опрацювання стандартних типів даних за власними критеріями, самостійно вивчає нові [9 ІФО 2.4.2-1]
аргументовано обирає і використовує програмні засоби та технології для створення і удосконалення інформаційних продуктів [9 ІФО 2.4.2-2]
створює інформаційні продукти в різних режимах (он-лайн, оф-лайн), опрацьовує та зберігає їх у різних форматах [9 ІФО 2.4.3-1]
створює текстові документи з різними типами об’єктів, оформлює багатосторінкові документи, використовує стильове оформлення, автоматизовані засоби та різні способи введення даних [9 ІФО 2.4.3-2]
аргументовано обирає і застосовує засоби для побудови малюнків різних типів у різних графічних редакторах [9 ІФО 2.4.3-3]
використовує програмне забезпечення для опрацювання числових даних, візуалізації результатів з використанням математичних, статистичних, фінансових, логічних функцій [9 ІФО 2.4.3-4]
аналізує числові дані, представлені у вигляді таблиць і діаграм [9 ІФО 2.4.3-5]
створює аудіо- і відеопродукти, розгалужені мультимедійні презентації з налагодженням їх демонстрації [9 ІФО 2.4.3-6]
використовує гіпертекстові документи і створює гіпертекстові посилання в документах різних типів [9 ІФО 2.4.3-7]
пояснює особливості нелінійного тексту [9 ІФО 2.4.3-8]
інтегрує використання засобів опрацювання електронних документів різних типів [9 ІФО 2.4.3-9]
визначає відповідність змісту і вигляду інформаційного продукту цільовій аудиторії, збирає відгуки користувачів для вдосконалення продукту [9 ІФО 2.4.3-10]
пропонує власні критерії оформлення і якості інформаційних продуктів [9 ІФО 2.4.3-11]
Співпрацює в команді для створення інформаційного продукту [ІФО 2.5]
складає план виконання своєї роботи із створення інформаційного продукту відповідно до ролі в групі [6 ІФО 2.5.1]
пояснює роль членів групи і користь співробітництва для виконання спільного завдання із створення інформаційного продукту [6 ІФО 2.5.2]
бере участь у спільному створенні інформаційного продукту, враховуючи власний і груповий емоційний стан [6 ІФО 2.5.3]
коментує свою та чужу діяльність із створення інформаційного продукту, за потреби надає конструктивні відгуки [6 ІФО 2.5.4]
бере участь у спільному проекті (он-лайн та оф-лайн) із створення інформаційних продуктів для реалізації власних і суспільних інтересів [6 ІФО 2.5.1-1]
планує роботу перед виконанням завдання і за потреби вносить корективи в план під час виконання завдання [6 ІФО 2.5.1-2]
пояснює, розподіляє і відповідально виконує ролі групової взаємодії під час розроблення проекту [6 ІФО 2.5.2-1]
пропонує і дотримується правил взаємодії і прийняття спільних рішень під час створення колективного проекту [6 ІФО 2.5.2-2]
наводить приклади переваги конструктивної співпраці [6 ІФО 2.5.2-3]
у разі потреби пропонує допомогу іншим особам [6 ІФО 2.5.3-1]
бере участь у представленні результатів групової роботи [6 ІФО 2.5.3-2]
описує вплив власних думок, емоцій і настрою на власну діяльність і результат роботи (власний і групи) [6 ІФО 2.5.3-3]
надає доброзичливі і конструктивні поради щодо вдосконалення процесу та/чи результату спільної роботи [6 ІФО 2.5.4-1]
описує власну діяльність як члена групи і набутий досвід [6 ІФО 2.5.4-2]
проєктує і розробляє програмний продукт, працюючи в групі [9 ІФО 2.5.1]
використовує ефективні засоби цифрової комунікації, знає цифрові інструменти і технології для підтримки процесів співпраці та представлення роботи групи [9 ІФО 2.5.2]
співпрацює з іншими, розуміє і враховує погляди та емоційний стан інших учасників групи; виявляє ініціативність, надає підтримку іншим, за потреби сприяє запобіганню чи вирішенню конфліктів [9 ІФО 2.5.3]
конструктивно обговорює результати і перебіг командної роботи із створення інформаційного продукту на основі критеріїв співробітництва [9 ІФО 2.5.4]
складає план роботи створення інформаційного продукту, визначає кроки і ролі учасників, враховуючи якості та здібності, необхідні для виконання різних задач [9 ІФО 2.5.1-1]
розробляє правила роботи групи і дотримується їх [9 ІФО 2.5.1-2]
пропонує різні цифрові інструменти і технології для організації групової роботи над спільним інформаційним продуктом [9 ІФО 2.5.2-1]
аргументовано обирає цифрові інструменти і технології для представлення та обговорення результатів групової діяльності [9 ІФО 2.5.2-2]
пояснює вплив особистісних характеристик на взаємодію учасників групи [9 ІФО 2.5.3-1]
пояснює вплив емоцій на роботу команди, знає і використовує способи керування емоціями [9 ІФО 2.5.3-2]
виявляє ініціативу щодо розв’язання проблем і конфліктів, які впливають на роботу групи, зважаючи на думки і почуття інших осіб [9 ІФО 2.5.3-3]
бере відповідальність за виконання простих завдань у груповій діяльності із створення інформаційного продукту [9 ІФО 2.5.3-4]
розрізняє конструктивний і деструктивний зворотний зв’язок [9 ІФО 2.5.4-1]
називає критерії співробітництва у груповій діяльності [9 ІФО 2.5.4-2]
оцінює групову роботу, наводить аргументи і переконує інших осіб, спираючись на критерії співробітництва [9 ІФО 2.5.4-3]

ІФО3. Робота у цифровому середовищі

Використовує широкий спектр цифрових пристроїв [ІФО 3.1]
розуміє призначення, можливості та обмеження цифрових пристроїв різного типу, зумовлені їх складовими, використовує їх для власних потреб у навчанні і житті [6 ІФО 3.1.1]
пояснює взаємозв'язок між апаратною і програмною складовими інформаційної системи [6 ІФО 3.1.2]
виділяє групи цифрових пристроїв за їх функціями і призначенням[6 ІФО 3.1.1-1]
називає складові комп’ютера і розповідає про їх призначення, описуючи їх взаємодію, основні характеристики, можливості та обмеження[6 ІФО 3.1.1-2]
демонструє належний рівень навичок роботи з клавіатурою та іншими пристроями введення і виведення даних[6 ІФО 3.1.1-3]
описує взаємозв’язок програмного забезпечення комп’ютера з апаратною складовою[6 ІФО 3.1.2-1]
пояснює призначення операційної системи і прикладного програмного забезпечення[6 ІФО 3.1.2-2]
моделює роботу простої інформаційної системи[6 ІФО 3.1.2-3]
самостійно досліджує можливості різних цифрових пристроїв для оптимального використання їх у власній інформаційній діяльності [9 ІФО 3.1.1]
описує процес опрацювання даних в інформаційних системах [9 ІФО 3.1.2]
цікавиться новими цифровими пристроями, їх можливостями і функціями та досліджує їх [9 ІФО 3.1.1-1]
обґрунтовує вибір апаратного чи програмного способу розв’язання задачі [9 ІФО 3.1.1-2]
розробляє і застосовує критерії для оцінювання і вибору комп’ютерної системи та/або її компонентів для заданої задачі [9 ІФО 3.1.1-3]
пояснює функціональне призначення, основні характеристики та взаємозв’язок складових інформаційних систем, зокрема роботизованих, і мереж [9 ІФО 3.1.2-1]
Організовує власне інформаційне середовище [ІФО 3.2]
організовує власне інформаційне середовище на основі доступних пристроїв і технологій, налаштовує програмні та апаратні засоби залежно від власних потреб [6 ІФО 3.2.1]
розрізняє та формулює апаратні і програмні проблеми, що є очевидними, пропонує способи їх розв'язання, у разі потреби звертається за допомогою до інших осіб [6 ІФО 3.2.2]
формулює власні потреби і вимоги до цифрових інструментів і можливих технологічних рішень[6 ІФО 3.2.1-1]
обирає, налаштовує залежно від особистих потреб і використовує програмне забезпечення з доступного переліку[6 ІФО 3.2.1-2]
розпізнає зміни інтерфейсу програмного середовища, оновлення цифрових пристроїв та адаптується до них[6 ІФО 3.2.1-3]
наводить приклади наслідків/ризиків встановлення і використання програмного забезпечення[6 ІФО 3.2.1-4]
розрізняє і формулює прості апаратні і програмні проблеми у власному інформаційному середовищі, пропонує способи їх розв’язання, звертаючись у разі потреби за допомогою до інших осіб [6 ІФО 3.2.2-1]
створює власні інформаційні середовища різного призначення і самостійно обслуговує їх [9 ІФО 3.2.1]
пропонує та застосовує стратегії виявлення джерела типової апаратної та/чи програмної проблеми, усуває типові несправності за інструкцією [9 ІФО 3.2.2]
визначає власні інформаційні потреби, збирає і використовує зворотний зв’язок для визначення інформаційних потреб інших осіб [9 ІФО 3.2.1-1]
розрізняє інформаційні середовища різного призначення [9 ІФО 3.2.1-2]
обирає, поєднує і налаштовує програмні і технічні засоби відповідно до потреб, характеристик/ параметрів задачі і наявних обмежень [9 ІФО 3.2.1-3]
використовує створене цифрове середовище для підтримки особистої продуктивності, усунення прогалин у навичках, пошуку розв’язання проблем, вдосконалення інформаційного середовища, самостійного навчання та задоволення власних інтересів [9 ІФО 3.2.1-4]
використовує стандартні засоби діагностики для виявлення джерела апаратної та/чи програмної проблеми цифрового середовища [9 ІФО 3.2.2-1]
Використовує комунікаційні технології та мережі для власного розвитку, спілкування і співпраці [ІФО 3.3]
використовує онлайн-сервіси та онлайн-ресурси для індивідуальної або групової діяльності і комунікації [6 ІФО 3.3.1]
застосування і побудови локальних мереж та організації доступу до Інтернету[6 ІФО 3.3.1-1]
наводить приклади онлайн-сервісів та їх можливостей[6 ІФО 3.3.1-2]
обирає актуальні і безпечні засоби і способи комунікації для себе і пропонує їх іншим особам[6 ІФО 3.3.1-3]
використовує онлайн-ресурси для доступу до інформації, спілкування, навчання, задоволення власних інтересів чи участі в суспільній діяльності[6 ІФО 3.3.1-4]
пояснює переваги і недоліки цифрової комунікації[6 ІФО 3.3.1-5]
налаштовує онлайн- сервіси та онлайн-ресурси для індивідуальної або групової діяльності і комунікації [9 ІФО 3.3.1]
пояснює будову простої локальної (домашньої, персональної) мережі [9 ІФО 3.3.1-1]
описує ключові процеси, які лежать в основі онлайн-сервісів [9 ІФО 3.3.1-2]
створює онлайн-документи для спільного використання [9 ІФО 3.3.1-3]
розрізняє рівні доступу до мережних документів, застосовуючи їх до документів різних типів [9 ІФО 3.3.1-4]
аргументовано вибирає доречний онлайн-сервіс для цифрової комунікації та співпраці з урахуванням мети і аудиторії спілкування [9 ІФО 3.3.1-5]
налаштовує обліковий запис онлайн-сервісу (зокрема електронну скриньку) [9 ІФО 3.3.1-6]
зберігає резервну копію файлів на зовнішніх носіях чи у хмарних сервісах, синхронізує їх [9 ІФО 3.3.1-7]

ІФО4. Безпечна та відповідальна робота з інформаційними технологіями

Обґрунтовує вплив технологій на навколишнє середовище і власний добробут, захищає себе і свій інформаційний простір [ІФО 4.1]
описує вплив цифрових технологій на навколишнє середовище і добробут суспільства [6 ІФО 4.1.1]
дотримується правил кібербезпеки [6 ІФО 4.1.2]
розрізняє себе в реальному і віртуальному світі, передбачає власний "цифровий слід" [6 ІФО 4.1.3]
наводить приклади переваг і небезпек використання цифрових технологій для навколишнього середовища і добробуту у знайомих ситуаціях[6 ІФО 4.1.1-1]
розуміє важливість балансу між екранним часом і власним добробутом[6 ІФО 4.1.1-2]
розрізняє інформаційне “сміття” цифрового і нецифрового формату[6 ІФО 4.1.1-3]
наводить приклади і застосовує заходи безпеки та захисту особистого інформаційного простору, пристроїв і даних[6 ІФО 4.1.2-1]
створює і використовує надійні паролі[6 ІФО 4.1.2-2]
не розголошує конфіденційні дані про себе та інших осіб[6 ІФО 4.1.2-3]
пояснює, що таке “цифровий слід” та онлайн-репутація, відповідально формує їх у себе[6 ІФО 4.1.3-1]
обґрунтовує негативний вплив інформаційного “сміття”, дезінформації та емоційного перевантаження на власний добробут [9 ІФО 4.1.1]
дотримується принципів кібербезпеки, самостійно застосовує процедури організації інформаційної безпеки для себе, власних пристроїв і даних [9 ІФО 4.1.2]
формує позитивну цифрову репутацію, прогнозує наслідки власних дій [9 ІФО 4.1.3]
наводить приклади переваг і небезпек використання цифрових технологій для навколишнього середовища і добробуту в нових ситуаціях [9 ІФО 4.1.1-1]
пояснює способи зменшення ризиків і загроз фізичному, психічному і соціальному здоров’ю через користування цифровими пристроями та Інтернетом [9 ІФО 4.1.1-2]
не споживає і не поширює інформаційне “сміття” цифрового і нецифрового формату[9 ІФО 4.1.1-3]
обговорює вплив поширюваного цифрового контенту, контактів і поведінки у онлайн- спілкуванні [9 ІФО 4.1.2-1]
висловлює власні припущення щодо реальних та імовірних інформаційних загроз, вразливості цифрових пристроїв і сервісів [9 ІФО 4.1.2-2]
пояснює стандартні принципи інформаційної безпеки і застосовує способи захисту особистих даних і конфіденційності у цифрових середовищах [9 ІФО 4.1.2-3]
налаштовує цифрові сервіси для створення власного віртуального образу [9 ІФО 4.1.3-1]
враховує/ називає ризики і можливості створення різних віртуальних образів (своїх та інших осіб) [9 ІФО 4.1.3-2]
Усвідомлено дотримується норм соціальної, міжкультурної і міжособистісної взаємодії [ІФО 4.2]
дотримується правил етикету спілкування у цифрових мережах [6 ІФО 4.2.1]
розширює спектр засобів і способів комунікації, які використовує, враховуючи потреби свої та інших осіб [6 ІФО 4.2.2]
пояснює правила етикету спілкування у цифрових мережах і дотримується їх [6 ІФО 4.2.1-1]
розпізнає небезпечні віртуальні спільноти і не бере участі в них [6 ІФО 4.2.1-2]
розпізнає небезпечні/ конфліктні ситуації під час онлайн-спілкування (зокрема внаслідок негативних чи зневажливих дописів), знає, до кого звернутися за допомогою у разі їх виникнення 6 ІФО 4.2.1-3]
створює повідомлення на доступних ресурсах, додержуючи правил і враховуючи соціальні, культурні та інші особливості учасників онлайн-комунікації [6 ІФО 4.2.2-1]
наводить приклади підвищення доступності цифрових пристроїв для різних категорій користувачів і пропонує за потреби ці рішення [6 ІФО 4.2.2-2]
цікавиться новинками засобів і способів комунікації, розповідає про них [6 ІФО 4.2.2-3]
продуктивно взаємодіє з іншими особами, спілкується за допомогою різних цифрових засобів, враховуючи власні потреби і потреби інших осіб [9 ІФО 4.2.1]
пояснює ймовірні перешкоди та обмеження щодо універсального доступу до інформаційних продуктів і пропонує способи доступності [9 ІФО 4.2.2]
впевнено і аргументовано веде предметну дискусію, дотримуючись етики спілкування і взаємодії в реальному та віртуальному просторі [9 ІФО 4.2.1-1]
вирізняє мову ворожнечі, висловлювань, які принижують чи дискредитують людину або групу осіб [9 ІФО 4.2.1-2]
демонструє відповідальну поведінку, поводиться розважливо в Інтернеті та застосовує кілька способів захисту себе та інших осіб від порушень прав людини з використанням інформаційних та комунікаційних технологій [9 ІФО 4.2.1-3]
пояснює, які перешкоди та обмеження доступу до інформаційних ресурсів можна зменшити за допомогою цифрових технологій [9 ІФО 4.2.2-1]
наводить приклади цифрових технологій, створених для користувачів з особливими потребами, зокрема осіб з інвалідністю [9 ІФО 4.2.2-2]
вносить зміни в інтерфейс і зміст інформаційних продуктів з метою покращення інклюзивності та доступності [9 ІФО 4.2.2-3]
адаптує стратегії комунікації під конкретну аудиторію, враховуючи культурну різноманітність і протиріччя поколінь у цифрових середовищах [9 ІФО 4.2.2-4]
Усвідомлено дотримується норм правової взаємодії [ІФО 4.3]
дотримується авторських прав і враховує різні типи дозволів на використання інформаційних ресурсів у власній і груповій роботі і творчості [6 ІФО 4.3.1]
пояснює важливість дотримання принципів академічної доброчесності та авторського права в інформаційній діяльності[6 ІФО 4.3.1-1]
розрізняє різні типи дозволів на використання чужих інформаційних ресурсів і дотримується їх у власній чи груповій роботі[6 ІФО 4.3.1-2]
зазначає джерела, використані у своїх роботах[6 ІФО 4.3.1-3]
пояснює співвідношення між правилами, потребами і правом та законами в галузі цифрових технологій [9 ІФО 4.3.1]
дотримується у власній інформаційній діяльності законів щодо захисту людської гідності і прав людини, захисту даних, інтелектуальної і приватної власності, пояснює відповідальність за їх порушення [9 ІФО 4.3.2]
пояснює причини та історію виникнення правових відносин у галузі цифрових технологій [9 ІФО 4.3.1-1]
наводить приклади норми правової взаємодії і відповідальності за порушення законів і правових норм у галузі цифрових технологій [9 ІФО 4.3.2-1]
наводить приклади наслідків порушення прав інтелектуальної власності [9 ІФО 4.3.2-2]
розрізняє різновиди і серйозність порушень правил цитування [9 ІФО 4.3.2-3]
аргументовано обирає ліцензію для створених інформаційних продуктів [9 ІФО 4.3.2-4]
розпізнає інформаційні продукти з вільним і закритим кодом [9 ІФО 4.3.2-5]
розуміє ліцензійні (правові та етичні) обмеження на використання та редагування власних і чужих інформаційних продуктів [9 ІФО 4.3.2-6]